امير حسابدار




Thursday, July 24, 2003

٭
علیداد هم رفت تا دیدار بعدی ما با خدا باشه ،
یعنی اصلا دیدار بعدی هم هست؟



........................................................................................

Friday, July 18, 2003

٭
باید بودن تو، باش
هی نگو سفر، محاله
حنجره گل می شه بی تو
باتو آوازم زلاله
بستن بیهوده بسه
که خیال خام رفتن
تو نباشی کی بگیره
خستگی رو از تن من
.
.
.
واکن از تن رخت رفتن
محرم خواب شبونه
عشقو تن پوش تنم کن
مثل هر شب عاشقونه



........................................................................................

Home