امير حسابدار
Wednesday, April 09, 2003

٭
اون لحظاتي که اون مجسمه چدني آروم آروم خم شد‌‌ شکست و بالاخره واژگون شد از خوشحالي نمي دونستم چيکار کنم پاي تلويزيون اشکم راه افتاده بود و ..........................................................................................

Wednesday, April 02, 2003

........................................................................................

Home