امير حسابدار
Monday, March 31, 2003

٭
آخرهاي سال ۸۱ شده بودم عين هولدن کالفيلد- ناتور دشت ـ الکي براي خودم گيج ويجي مي خوردم خوب شد اين سال تموم شد وگرنه يه بلايي سر خودم مي اوردم .سال ۸۲ که خيلي خوب شروع شد اميدوارم تا آخرش همينطور باشه .........................................................................................

Tuesday, March 25, 2003

........................................................................................

Home