امير حسابدار
Friday, October 18, 2002

٭

روی پوسترهاش نوشته " با پست افق ديد خود را گسترده كنيم " گ.......... ز(اين يه صدای بـَـده كه از جای بدي هم بيرون مياد !)........................................................................................

Wednesday, October 02, 2002

٭
گفتی می خواهی برگردی ؟ پس چرا معطلی ؟ زود باش برگرد ديگه ! زود باش برگرد تا مثل من ، نامه پذيرش دانشگاهت 4 روز ديرتر دستت برسه و از تاريخ ورودش به تهران تا موقعی كه بياد در خونه 15 روزطول بكشه
و تو وقتی دعوتنامه رو ببينی بجای خوشحال شدن ، دو بامبی ! بكوبی تو سرت وشب تا صبح از عصبانيت و غصّه خوابت نبره وتمام آرزوها و زحمتها رو نقش بر آب ببينی . يادته برای همون مُهر ناقابل ِ Tampon Obligatoire اون شب چقدر زحمت كشيديم؟؟ وتازه اون يكی از كمترين دردسرها بود. و حالا با احمال اداره پست همه اونها به ف.. فنا رفت .
حالا كه می خواهی برگردی ، برگرد اما هر بلا ئی سرت اومد حق نداری غــُـر بزنی واز چيزیی بنالی ، چون خودت خواستی .........................................................................................

Home