امير حسابدار
Monday, April 08, 2002

٭
دردم از يار است و درمان نيز هم...........................................................................................

Thursday, April 04, 2002

٭
آدم بايد عاشقی رو از سـَــر به در کنه .

آدم بايد" عزيزم " گفتن رو فراموش کنه.

آدم بايد به شکست خوردن عادت کنه .

آدم بايد با خون ِ دل صورتشو سرخ کنه .

آدم بايد قلبش رو مثل تخته سنگ کنه .

آدم بايد با حسرت زندگی رو سـَـر کنه .

آدم بايد به نـَــه شنيدن عادت کنه .

آدم بايد اينکه «عشق دروغه» رو باور کنه .

*

آدم بايد آدم باشه نه اينکه مجنون بشه .
........................................................................................

Wednesday, April 03, 2002

٭
صورتم بد جوری داره می سوزه . وقتی کـِـرِم ضدآفتاب يادت بره که ببری و تازه پای پيست ووقتی ديدی سه تيغ آفتاب بالای سرته يادت بياد که خونه جا گذاشتيش وبه خاطرکمرويی( که پدرش بسوزه!) و خجالت(که ايشالله جـِـزجيگربگيره!) روت نشه از ديگرون يه بند انگشت ناقابل کـِـرِم بگيری بمالی به صورتت نتيجش اين ميشه .الان سه روزه که صورتم داره می سوزه و پوسته ، پوسته ميشه البته اينها بجز عين گوجه فرنگی شدن صورتمه !........................................................................................

Home